Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden STATE-training

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer;

Opdrachtnemer: STATE-training, een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van de Koophandel Den Haag onder nummer 27331921 en gevestigd te 2272 SJ Voorburg aan de Rodelaan 379.

Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever onder andere bestaande uit het verzorgen van opleidingen, trainingen, oefeningen, instructie en voorlichting. Partijen: de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

Artikel 2 Algemeen

 1. Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer en op alle overeenkomsten inzake, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever (hoe ook genaamd) wordt hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Indien enige of meerdere bepalingen van deze voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig of onverbindend worden verklaard, dan wel worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of de Overeenkomst geldig blijven. In een dergelijk geval zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zich inspannen om de nietige of onverbindende bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van Partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking brengt.

5.Doorhalingen en wijzigingen in deze Leveringsovereenkomst worden niet geaccepteerd en maken deze leveringsovereenkomst ongeldig.

Artikel 3 Offertes

 1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en slechts geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht een offerte te herroepen. Opdrachtnemer is pas gebonden aan een uitgebrachte offerte zodra (i) de offerte getekend is door Opdrachtgever, (ii) de getekende offerte is ontvangen door Opdrachtnemer, en (iii) Opdrachtnemer niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de getekende offerte deze alsnog herroept; dan wel zodra Opdrachtnemer met de uitvoering van de offerte is begonnen.
 2. In een offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW of soortgelijke belastingen en heffingen, alsmede in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten (zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten) voor zover uit de offerte niet anders blijkt.
 3. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.
 4. Een offerte kan enkel geheel en niet gedeeltelijk worden geaccepteerd door Opdrachtgever. Iedere gedeeltelijke acceptatie van een offerte en/of aanpassingen die zijn aangebracht aan een offerte door Opdrachtgever zijn onverbindend ten opzichte van Opdrachtnemer, tenzij deze gedeeltelijke acceptatie en/of wijzigingen door Opdrachtnemer schriftelijk zijn geaccepteerd.
 5. Mondelingen toezeggingen, wijzigingen aan en invullingen op de offerte zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk door Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevestigd zijn.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.
 2. De Opdrachtgever dient te zorgen dat alle gegevens, (A) waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of (B) waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan de hiervoor bedoelde verplichting voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten die daar het gevolg van zijn volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Wanneer Opdrachtgever niet aan voornoemde verplichting voldoet is hij aansprakelijk voor alle schade die daar het gevolg van is, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was.
 4. Indien is overeengekomen tussen Partijen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van een daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien door Opdrachtnemer, of door hem ingeschakelde derden, werkzaamheden worden verricht op locatie bij Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat degene die gebruik maken van de diensten van Opdrachtnemer beschikken over de vereiste geneeskundigenverklaringen en/of keuringsbewijzen welke betrekking hebben op de te verrichten diensten onder de Overeenkomst. Indien dergelijke verklaringen of keuringsbewijzen ontbreken heeft Opdrachtnemer het recht betrokkenen de diensten te onthouden. Het afnemen van diensten van Opdrachtnemer zonder de noodzakelijke geneeskundige verklaringen of keuringsbewijzen is te allen tijde voor risico van Opdrachtgever.
 7. Wederzijds zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer elkaar in kennis stellen van omstandigheden die een behoorlijke uitvoering van de opdracht verhinderen of dreigen te verhinderen.
 8. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam en zijn beschikbaar op aanvraag.

Artikel 5 Contractsduur, uitvoeringstermijn

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van 4 uur, tenzij schriftelijk anders overeenkomen door Partijen.
 2. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een bepaalde einddatum of duur voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen, is Opdrachtgever, in geval van overschrijding daarvan door omstandigheden die Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, gerechtigd Opdrachtnemer een redelijke termijn te stellen van niet minder dan 20 werkdagen waarbinnen de werkzaamheden alsnog uitgevoerd dienen te zijn. Bij gebreke van die uitvoering binnen de gestelde redelijke termijn is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte door een schriftelijke verklaring te beëindigen. Overschrijding van de overeengekomen of door de Opdrachtgever gestelde duur van de uitvoering van de werkzaamheden geeft de Opdrachtgever geen recht op niet-nakoming door hem van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting noch op enige aanvullende of vervangende schadevergoeding.

Artikel 6 Prijzen

 1. Op Overeenkomsten waarin geen vaste prijs is afgesproken zijn de leden 2 en 3 van dit artikel van toepassing. Op Overeenkomsten waarin een vaste prijs is afgesproken zijn de leden 4 en 5 van dit artikel van toepassing. De leden 6 tot en met 8 van dit artikel zijn op alle Overeenkomsten van toepassingen.
 2. Indien geen vaste prijs is afgesproken, zal Opdrachtgever gefactureerd worden op basis van het aantal bestede uren maal het toepasselijke uurtarief van Opdrachtnemer zoals van toepassing gedurende de periode waarin de dienstverlening wordt verricht, tenzij schriftelijk een afwijkend uurtarief is afgesproken.
 3. Opdrachtnemer is bevoegd om haar uurtarieven te wijzigen (ook gedurende de uitvoering van een Overeenkomst) voor de diensten die worden geleverd na de tariefswijziging, een dergelijke wijziging is echter pas van toepassing nadat 10 werkdagen zijn verstreken na het moment waarop Opdrachtgever schriftelijk van de tariefswijziging op de hoogte werd gebracht.
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen is Opdrachtnemer gerechtigd gedurende het uitvoeren van een Overeenkomst haar prijzen te verhogen voor de diensten die worden verleend onder de Overeenkomst indien door een stijging van kostprijsbepalende elementen als inkoopprijzen, transportkosten, verzekeringspremies, lonen, belastingen, sociale premies en soortgelijke kosten of door het zich voordoen van andere prijsverhogende omstandigheden, die Opdrachtnemer bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet kon voorzien of overzien. In dat geval is Opdrachtnemer gerechtigd de hogere kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
 5. Bovendien mag Opdrachtnemer de prijs verhogen voor diensten die worden verleend onder de Overeenkomst wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk en daarbij behorende prijs waren geschat en vastgesteld op basis van misleidende, onjuiste of onvolledige informatie.
 6. Opdrachtnemer kan zijn prijzen voor de diensten die worden verleend onder de Overeenkomst verhogen indien Opdrachtnemer ‘s kosten die verbandhouden met de uitvoering van de Overeenkomst worden verhoogd als gevolg van wijzigingen in overheidsmaatregelen, sociale premies en/of wettelijke regels die van toepassing zijn op Opdrachtnemer.
 7. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs in overeenstemming met de voorgaande uitgangspunten schriftelijk kenbaar maken met inachtneming van een termijn van tenminste 10 werkdagen. Indien een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, kan Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door binnen 10 werkdagen na ontvangst van de hiervoor bedoelde mededeling van Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtnemer te laten weten de Overeenkomst te willen beëindigen.
 8. Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, hebben de prijzen en tarieven een geldigheidsduur tot het einde van het betreffende kalenderjaar. Hierna heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen en tarieven te herzien. Nieuwe prijzen en tarieven zullen uiterlijk twee weken voor afloop van het kalenderjaar bekend worden gemaakt.
 9. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra honoraria, ontstaan door het niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan de verplichtingen als hierboven weergegeven, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Eveneens heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 10. De Opdrachtgever staat borg voor een introductie van de opdracht en van de trainer/adviseur van Opdrachtnemer conform de in de organisatie geldende reglementen en gewoonten.
 11. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever maandelijks facturen zenden.

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in de contractueel overeengekomen valuta en binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer in de factuur aan te geven wijze, zonder enige korting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verlangen voor de diensten die worden verleend onder de Overeenkomst.
 2. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd van 11⁄2 % per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt, een en ander onverminderd alle verder aan Opdrachtnemer toekomende rechten.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten, gemaakt door Opdrachtnemer als gevolg van het verzuim van Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien de Overeenkomst (mede) de levering van een zaak betreft, gaat de eigendom daarvan pas op Opdrachtgever over wanneer laatstgenoemde aan Opdrachtnemer heeft voldaan al hetgeen hij krachtens of in verband met overeenkomsten tot het leveren van zaken of het in verband daarmee verrichten van diensten aan Opdrachtnemer verschuldigd is.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Opdrachtnemer te verstrekken.
 5. Opdrachtnemer mag over onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken binnen het kader van diens normale bedrijfsvoering beschikken, met dien verstande dat hij de zaken niet mag verhuren, met beperkte rechten mag belasten of als betaalmiddel mag gebruiken.
 6. Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel geduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken van Opdrachtnemer zich bevinden en die mede terug te nemen.
 7. Zolang het eigendomsvoorbehoud op door Opdrachtnemer geleverde zaken rust zal Opdrachtgever deze zaken op zo’n manier opslaan en labelen dat deze duidelijk herkenbaar zijn als zaken die aan Opdrachtnemer toebehoren.

 

Artikel 9 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de uitgevoerde dienstverlening en/of geleverde zaken, dienen door Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na het verlenen van de betreffende dienst of levering van de betreffende zaak schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer: indien het een dienst betreft, de diensten, alsnog op de juiste wijze verlenen, tenzij het alsnog verlenen van de diensten voor Opdrachtgever niet zinvol meer is en Opdrachtgever (schriftelijk) aan kan tonen dat zulks het geval is, in welk geval Opdrachtnemer de betreffende diensten zal crediteren, en/of indien het de levering van een zaak betreft ter keuze van Opdrachtnemer de zaak repareren, opnieuw leveren of de koopprijs crediteren.

Artikel 10 Annulering, verplaatsing en opzeggingen van trainingen

Voor mondeling en/of schriftelijk bevestigde trainingen door Opdrachtnemer gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden:

 1. Annulering van de bevestigde trainingsboeking of trainingsdeelname kan alleen per brief, per fax of per e- mail worden doorgegeven aan de trainingsadministratie van Opdrachtnemer.
 2. Bij annulering of verplaatsing van een bevestigde training zal de voor de training geldende prijs (hierna “Prijs”) als volgt in rekening worden gebracht:

– bij annulering meer dan 8 dagen voorafgaand aan de aanvangsdatum van de training: geen Prijs;

– bij annulering 2 tot 7 dagen voorafgaand aan de aanvangsdatum van de training: 50% van de totale Prijs;

– bij annulering minder dan 1 dag voorafgaand aan de aanvangsdatum van de training: 100% van de totale Prijs.

 1. Indien (één der) partijen een opdracht tussentijds wensen te beëindigen, wordt in onderling overleg een situatie gerealiseerd die recht doet aan de belangen van beide partijen. Indien de Opdrachtgever de opdracht wenst te beëindigen en hierover geen overeenstemming wordt bereik, zal de Opdrachtgever de totale offertekosten en de kosten van reeds verrichte diensten voldoen.
 2. Eventuele examenkosten die verband houden met de training zullen volledig worden doorbelast aan Opdrachtgever. De examenkosten zijn ook verschuldigd indien de training minder dan 10 werkdagen voorafgaand aan de aanvangsdatum van de training wordt geannuleerd.
 3. Eventueel door Opdrachtgever vooruit betaalde bedragen die betrekking hebben op de geannuleerde training zullen, onder aftrek van de kosten voor annulering, worden gerestitueerd.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om standaardtrainingen met open boekingen uiterlijk 10 werkdagen van tevoren te annuleren indien minder dan het vastgestelde minimum aantal aanmeldingen zijn ontvangen voor de betreffende training. Indien een standaardtraining waarvoor Opdrachtgever zich heeft ingeschreven wordt geannuleerd zal Opdrachtnemer Opdrachtgever alternatieve data waarop de betreffende standaardtraining wordt gegeven doorgeven.
 5. Bij verhindering van (één of meerdere van de deelnemers van) de Opdrachtgever voor de opleiding of training of een deel daarvan bestaat de mogelijkheid om een vervangende deelnemer op te geven.
 6. Een Overeenkomst betreffende dienstverlening anders dan het aanbieden van een training, kan door Partijen schriftelijk worden beëindigd met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden. 9. Indien een Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever en op kosten van Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten dienstverlening aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. In het laatste geval is Opdrachtnemer niet gehouden een overdracht van de dienstverlening te verzorgen.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enige verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat Opdrachtnemer gehouden is enige schadevergoeding te betalen, indien:

– Opdrachtgever niet voldoet aan op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst en (indien nakoming nog mogelijk is) Opdrachtgever niet binnen 20 werkdagen na een schriftelijk verzoek daartoe alsnog zijn verplichtingen nakomt;

– Opdrachtgever failliet wordt verklaard of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, Opdrachtgever overgaat tot liquidatie of ontbinding van zijn onderneming of Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend.

 1. Voorts heeft Opdrachtnemer het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten indien:

– Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet;

– Deelnemer niet de benodigde vooropleidingen/diploma’s kan (aan)tonen;

– Deelnemer fysiek of medisch niet in staat is de opleiding/training onder (verzwaarde) fysieke omstandigheden uit te voeren.

 1. De bevoegdheid van Opdrachtnemer om de Overeenkomst te ontbinden is onverminderd alle andere rechten van Opdrachtnemer. Indien zich één van de in lid 1 van dit artikel vermelde omstandigheden voordoet, worden alle vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.
 2. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden (waaronder begrepen gederfde winst) en rente, in geval de wedepartij één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de wederpartij, na schriftelijke aanmaning om binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn alsnog zijn verplichtingen na te komen, nalatig blijft in het nakomen van die verplichtingen.
 3. Ingeval van een situatie als genoemd onder 11.4 is de vordering over het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, en ook uit de opschorting of beëindiging voortvloeiende schade, direct opeisbaar. Voorts kan Opdrachtnemer alsdan het door haar geleverde als haar eigendom terugvorderen.

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden het ter beschikking gestelde binnen 10 werkdagen na het einde van de Overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en in zijn geheel te retourneren.
 2. Indien Opdrachtgever de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting niet nakomt zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: reparatie of vervanging van de zaken) voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer (waaronder begrepen aansprakelijkheid gebaseerd op een onrechtmatige daad) is beperkt tot de door Opdrachtgever geleden directe schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal:

(i) het bedrag dat door de verzekeraar van Opdrachtnemer ter zake daadwerkelijk wordt uitgekeerd, dan wel (ter keuze van Opdrachtnemer)

(ii) een bedrag gelijk aan tweemaal het gefactureerde bedrag, met een maximum van € 2000 in geval van zaaksschade en

€ 5000 in geval van letselschade. Indien er zowel zaaksschade als letselschade is ontstaan is enkel het maximum van € 5000 van toepassing.

 1. In geval van een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid beperkt als in lid 2 genoemd, waarbij het onder lid 2

(ii) genoemde bedrag gelijk is aan het gefactureerde bedrag voor op grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden gedurende de laatste zes maanden, zonder dat dit met twee wordt vermenigvuldigd, waarbij de in lid 2 van dit artikel genoemde maxima eveneens van toepassing zijn.

 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten die noodzakelijk zijn om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zijnde alle niet als directe schade aan te merken schade, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, behoudens opzet van Opdrachtnemer.
 2. Het betreden van de terreinen van Opdrachtgever geschiedt op eigen risico. Voor eventuele schade aan voertuigen of ander materieel van Opdrachtgever of haar ondergeschikten is Opdrachtnemer niet aansprakelijk. 7. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van een trainingsfaciliteit van Opdrachtnemer, welk gebruik niet in het kader van een door Opdrachtnemer geleide activiteit plaatsvindt, dan vinden die activiteiten plaats uitsluitend onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en is Opdrachtgever derhalve aansprakelijk voor enige vorm van schade aan hemzelf en/of Opdrachtnemer, en vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer hierdoor voor alle aanspraken die hiermee verband houden.

Artikel 14 Vrijwaring/Garantie

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer hierdoor voor aanspraken van derden op Opdrachtnemer als gevolg van de uitvoering door Opdrachtnemer van de Overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden en/ of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden en/ of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Overmacht

 1. Partijen zijn gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van hun verplichtingen onder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, worden verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten hun wil, daaronder begrepen blikseminslag, overstromingen, uitzonderlijk extreme weersomstandigheden (vorst, wind, mist en regen), brand, oorlog, epidemie, ziekte van personeel van Opdrachtnemer, terroristische acties, daden van lokale of nationale overheden of andere bevoegde autoriteiten, geplande en ongeplande stakingen, prik- of stiptheidsacties. In geval van overmacht aan de zijde van één van de Partijen worden de verplichtingen van Partijen opgeschort. 2. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden is elke partij bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te beëindigen.

Artikel 16 Verzekeringen

 1. Opdrachtgever zal alle verplichte en noodzakelijke verzekeringen sluiten ten einde haar werknemers en andere belangen te dekken die verbandhouden met enige training die door Opdrachtnemer wordt gegeven, zoals, maar niet beperkt tot, een industriële ongevallen verzekering.
 2. Opdrachtgever zal een beroepsaansprakelijkheidsverzekering sluiten en in standhouden ten behoeve van de door haar gegeven trainingen. De verzekering zal Opdrachtnemer ‘s aansprakelijkheid als bedoeld onder artikel 13 dekken.

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel zal informatie als vertrouwelijk worden aangemerkt.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, één der Partijen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en de betreffende partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is deze partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten (hoe ook genaamd) ongeacht of deze toekomen aan Opdrachtnemer, hulppersonen van Opdrachtnemer of aan toeleveranciers van Opdrachtnemer en welke door Opdrachtnemer worden gebruikt in het kader van de Overeenkomst of welke rusten op werken die in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden verstrekt of geleverd, blijven berusten bij Opdrachtnemer.
 2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte werken en materialen, zoals lesmateriaal in welke vorm dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, noch voor intern noch voor extern gebruik, in welke vorm dan ook.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Op dergelijke kennis berustende intellectuele eigendomsrechten behoren enkel toe aan Opdrachtnemer.
 4. Het is aan Opdrachtgever niet toegestaan foto’s, film en/of video-opnamen te maken van de trainingen of de trainingsfaciliteiten, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 19 Geschillen

De bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeiende uit of samenhangen met de Overeenkomst.

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 21 Wijzigingen van de voorwaarden

Deze voorwaarden mogen door Opdrachtnemer van tijd tot tijd worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zullen op Opdrachtgever van toepassing zijn 20 werkdagen nadat Opdrachtnemer de wijzigingen schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld, tenzij Opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontvangst van het bericht van wijziging schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijzigingen bij Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever bezwaar maakt tegen de wijzigingen mag Opdrachtnemer de Overeenkomst beëindigend zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de Overeenkomst niet binnen één maand na ontvangst van het bezwaar van Opdrachtgever door Opdrachtnemer wordt beëindigd, blijven de oude voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing.