Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot het verrichten en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van projectmanagement, consultancy, trainingen en opleidingen en de daarmee verband houdende materialen uitgebracht door STATE. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de offertes, de daarop volgende overeenkomsten en de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig, voor zover deze schriftelijk door STATE zijn aanvaard. De toepasselijkheid van leverings- en andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders is overeengekomen.

2. OFFERTES

De offertes, die STATE uitbrengt zijn vrijblijvend en blijven gedurende 30 dagen na dagtekening van kracht.

3. OPDRACHTBEVESTIGING

De opdracht tot het verrichten van de aangeboden diensten komt tot stand door schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever aan STATE.

4. KOSTEN

De voor de opdracht te begroten uren en/of dagdelen worden naar soort en tarief in de offerte gespecificeerd, tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen. Eventuele niet begrootte extra uren, met de daaraan verbonden kosten, zullen pas na goedkeuring van de opdrachtgever worden gemaakt. De reis-, verblijf- en materiaalkosten worden in de offerte gespecificeerd. De kosten voor de huur van apparatuur, accommodatie, extra cursusmateriaal en andere bijkomende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

5. ANNULERING

Indien het vastgestelde bezoek van een consultant, of overeengekomen opdracht, minder dan 7 dagen van tevoren wordt geannuleerd door de opdrachtgever, worden de afgesproken uren en kosten in rekening gebracht. In geval van annulering van een overeengekomen training of opleiding wordt, bij annulering binnen 1 tot 3 weken, voordat de training of opleiding gepland is, wordt 75% bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tussen de één en twee maanden voor aanvang van de geplande datum, wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.

6. VERPLAATSING VAN EEN TRAINING OF OPLEIDING

Indien een training of opleiding op verzoek van de opdrachtgever naar een andere datum wordt verplaatst, brengt STATE hiervoor de volgende kosten in rekening: bij verplaatsing binnen een maand voordat de training of opleiding is gepland, worden in elk geval de uitvoeringskosten in rekening gebracht alsmede de meerkosten, die door de verschuiving dienen te worden gemaakt. Bij eerdere aankondiging van de verplaatsing worden de uitvoeringskosten en eventuele meerkosten in rekening gebracht. In beide situaties geldt, dat bij een verplaatsing van de training of opleiding over een periode van drie maanden of langer, STATE gerechtigd is tussentijdse prijsverhogingen overeenkomstig het tariefbeleid van het Ministerie van Economische Zaken door te berekenen. Tevens kunnen in eerdergenoemde situaties meerkosten in rekening worden gebracht, indien de verplaatsing van een trainings- of opleidingsdag uit een serie, gevolgen heeft voor de voorbereiding van de volgende trainings- of opleidingsdagen.

7. DECLARATIES EN BETALINGEN

STATE dient direct na afloop een gespecificeerde factuur in voor de verrichte werkzaamheden, met een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening. Zo nodig zal bij te late betaling de op dat moment geldende wettelijke rente berekend worden vanaf de laatste dag van de betalingstermijn vermeerderd met een verhoging van 3%. Eventueel te maken incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. STATE houdt zich het recht voor bij specifieke opdrachten een voorschot van 50% van de totale som, op de te verrichten werkzaamheden in rekening te brengen, hetgeen bij de opdrachtbevestiging vastgelegd zal worden.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

STATE behoudt de auteursrechten van de door haar samengestelde cursusmaterialen, rapporten, formulieren, etc.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan cursusmateriaal e.d. zonder schriftelijke toestemming van STATE te
vermenigvuldigen.

9. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR

9.1 Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van de opdrachtgever en/of deelnemer.
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

9.2 De organisator is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit gebrek aan de organisator kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. De uitkering van het schadebedrag zal nooit hoger zijn dan de som van de te betalen offerte.

9.3 De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
A) omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van eigen vermogens of het negeren van instructies;
B) handelingen  en invloeden van niet direct bij de uitvoering van overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.

9.4 De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering
af te sluiten. Organisator aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis- ongevallen en/of annuleringsverzekering.

9.5 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve
van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, tenzij de wet dit uitsluit.

9.6 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement en/of activiteit onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van de organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

11. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPRDRACHTGEVER EN/OF DEELNEMER

11.1 De deelnemer en/of opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

12. TOEPASSING RECHT EN GESCHILLEN

12.1 Op alle door organisator te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13. VERTROUWELIJKHEID

STATE is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Het bureau zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van het bureau, aan derden geen
mededelingen doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter
beschikking stellen.

13. GARANTIE

De offertes van STATE zijn gebaseerd op de informatie, die door de opdrachtgever is verstrekt. STATE zal vervolgens de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het uiteindelijk bereiken van het beoogde resultaat kan evenwel niet worden gegarandeerd.